نحوه لغو یا جایگزینی تراکنش در انتظار (pending) اتریوم

تراکنش در انتظار (pending) اتریوم