مفهوم میکر و تیکر در بازارهای معاملاتی

میکرها و تیکرها